Företrädesemission 2023

Styrelsen för Logistri Fastighets har beslutat om en, av befintliga aktieägare, fullt garanterad nyemission av aktier om cirka 196 mkr, före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Beslutet fattades med stöd av bemyndigandet som lämnades vid årsstämman den 26 april 2023. Genom Företrädesemissionen skapar Logistri utrymme att tillvarata affärsmöjligheter och emissionslikviden avses i sin helhet användas för att genomföra värdeskapande fastighetsförvärv i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi. 

Företrädesemissionen i korthet

  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Företrädesemissionen pro rata i förhållande till antalet innehavda aktier på avstämningsdagen. För varje innehavd aktie erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen har fastställts till 80 kr per aktie vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 196 mkr före emissionskostnader.
  • Avstämningsdagen för att delta i Företrädesemissionen är den 21 november 2023.
  • Teckningstiden löper från och med den 23 november 2023 till och med den 7 december 2023.
  • Vissa av Logistris största aktieägare däribland Henrik Viktorsson med bolag, Acervo AB, Mattias Ståhlgren, Patrik von Hacht och Carl Westerstad samt Logistris VD David Träff har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar motsvarande totalt cirka 44,8 procent av Företrädesemissionen. Utöver sina teckningsåtaganden har Solid Equity AB (ett av Henrik Viktorsson indirekt delägt bolag), Acervo AB, Patrik von Hacht och Carl Westerstad ingått garantiåtaganden avseende teckning av ytterligare aktier för den återstående delen av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtaganden på vissa villkor. Därigenom omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.
  • De nya aktierna som emitteras i Företrädesemissionen kommer inte att berättiga till den vinstutdelning i Bolaget om 1,25 kr per aktie, enligt beslut vid årsstämman 2023, som har avstämningsdag den 29 december 2023.

"Logistri har en stabil finansiell ställning och ett starkt kassaflöde. I rådande marknad ser vi goda möjligheter att växa med lönsamma förvärv för att skapa värde för aktieägarna. Med stöd av våra största ägare har styrelsen beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission för att ge Bolaget förutsättningar att växa till en ledande aktör inom segmentet lager- och lättindustrifastigheter", säger David Träff, verkställande direktör i Logistri.

Bakgrund och motiv

Logistri är ett stabilt och långsiktigt värdeskapande fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lättindustri, lager och logistik. Bolagets fastighetsportfölj har sedan starten 2017 vuxit framgångsrikt från cirka 600 mkr till cirka 1 630 mkr per den 30 september 2023 med kontinuerligt god lönsamhet och en stark finansiell ställning.

Logistri ser goda möjligheter att fortsätta genomföra värdeskapande förvärv och höjde under våren 2023 de operativa och finansiella målen för lönsamhet och tillväxt. Bolagets målsättning är att fastighetsvärdet ska överstiga 5 mdkr vid utgången av 2028 och för att uppnå detta mål kommer Logistri dels behöva genomföra ett antal förvärv dels ytterligare stärka sin kapitalbas. Genom fastighetsförvärv kan Bolaget bredda kundbasen och diversifiera hyresintäkterna med målsättning att ingen hyresgäst ska representera mer än fem procent av hyresintäkterna vilket minskar risken för enskilda negativa händelser. Hyresnivåerna i Bolagets fastighetsbestånd är, även efter indexjusteringar senaste året, väsentligt lägre än vad som krävs för motsvarande nybyggnation och det finns därmed få rationella skäl för hyresgästerna att flytta sin verksamhet till andra lokaler, vilket minskar vakansrisken i fastigheterna.

Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Logistri cirka 196 mkr före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,9 mkr inklusive garantiersättning. Emissionslikviden ska i sin helhet användas för att genomföra fastighetsförvärv i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi. Rådande turbulens på räntemarknaden i kombination med utmaningar inom såväl bank- som obligationsfinansiering förväntas medföra betydande möjligheter till fastighetsförvärv med hög riskjusterad avkastning.

Logistri har i dagsläget inget kapitalbehov utan befintliga medel tillsammans med överskott från rörelsen täcker samtliga åtaganden, inklusive såväl pågående som planerade tilläggsinvesteringar i fastighetsbeståndet. Logistri har inte heller något refinansieringsbehov under de närmaste 2,5 åren samt en stabil bas av hyresgäster.

Villkor för Företrädesemissionen

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Företrädesemissionen pro rata i förhållande till antalet innehavda aktier på avstämningsdagen. För varje innehavd aktie erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Tilldelning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska i första hand ske till dem som också har anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen den 21 november 2023 eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Genom Företrädesemissionen ökar Logistris aktiekapital vid full teckning med 2 445 000 kr, från 4 890 000 kr till 7 335 000 kr, genom utgivande av 2 445 000 nya aktier. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 2 445 000 aktier, från 4 890 000 aktier till 7 335 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 33 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

De nya aktierna i Logistri emitteras till en teckningskurs om 80 kr per aktie. Courtage utgår ej. Således kommer Företrädesemissionen vid full teckning att tillföra Logistri cirka 196 mkr före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,9 mkr inklusive ersättning för garantiåtaganden.

Avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla teckningsrätter är den 21 november 2023. Teckningsperioden pågår från den 23 november 2023 till och med den 7 december 2023, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market väntas pågå från och med den 23 november 2023 till och med den 4 december 2023. Handel med BTA på Spotlight Stock Market väntas pågå från och med den 23 november 2023 till och med den 27 december 2023.

Då omvandling från BTA till aktier och handel med de nya aktierna i Företrädesemissionen beräknas inledas först under vecka 1 2024 kommer de nya aktierna inte att berättiga till den vinstutdelning om 1,25 kr per aktie, enligt beslut vid årsstämman 2023, som har avstämningsdag den 29 december 2023.

Tecknings- och garantiåtaganden

Några av Logistris största aktieägare däribland Henrik Viktorsson med bolag, Acervo AB, Mattias Ståhlgren, Patrik von Hacht och Carl Westerstad samt Logistris VD David Träff har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar motsvarande totalt cirka 44,8 procent av Företrädesemissionen. Den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelserna garanteras av Solid Equity AB (ett av Henrik Viktorsson indirekt delägt bolag), Acervo AB, Patrik von Hacht och Carl Westerstad på vissa villkor. Därigenom omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden. Garantiersättning om tre (3) procent av garanterat belopp utgår i enlighet med garantiåtagandena, motsvarande totalt cirka 3,2 mkr.  

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

17 november 2023

Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

20 november 2023

Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

Omkring den 20 november 2023

Offentliggörande av prospekt

21 november 2023

Avstämningsdag

23 november - 4 december 2023

Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market

23 november - 7 december 2023

Teckningstid

Omkring den 23 november - 27 december 2023

Handel med BTA på Spotlight Stock Market

Omkring den 11 december 2023

Offentliggörande av slutgiltigt utfall i Företrädesemissionen

29 december 2023

Avstämningsdag för vinstutdelning

Omkring den 4 januari 2024

Förväntat datum för leverans av aktier i Företrädesemissionen

Dokument

Prospekt

Anmälningssedel med företräde

Anmälningssedel utan företräde

Pressmeddelanden

Logistri Fastighets AB (publ) offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission om cirka 196 mkr

Logistri Fastighets AB (publ) beslutar om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 196 mkr