Pressmeddelanden

 

Justering - Kallelse till årsstämma i Logistri Fastigheter AB (publ)

I tidigare publicerat pressmeddelande återgavs inte kallelsen i sin helhet i text i meddelandet. 

Kallelsen till årsstämman är oförändrad och återfinns även på bolagets hemsida www.logistri.se och som bilaga till detta pressmeddelande.

Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 mars 2020,
 • Dels senast fredagen den 27 mars 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Logistri Fastighets AB (publ), Att: Anna Karnöskog, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: [email protected]. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 27 mars 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.logistri.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden om anmälan härom sker så beskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 4 890 000 aktier, motsvarande 4 890 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.logistri.se under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut:

 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna;
 3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.

10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisionssuppleanter.

11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner.

12. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 (b))

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om vinstutdelning, enligt vad som anges nedan. Det noteras att styrelsen därtill föreslår att 371 754 896 kronor balanseras i ny räkning.

Av tillgängliga vinstmedel om 415 764 896  kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 9,00 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 44 010 000 kronor. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje utdelning ska 2,25 kronor per aktie betalas, således totalt 11 002 500 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 6 april 2020, 30 juni 2020, 30 september 2020 respektive 30 december 2020.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisionssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisionssuppleanter (ärende 2, 9 och 10)

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Jurist Fredrik Dungner föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara 5 (ärende 10).
 • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 440 000 kr, (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Föreslås omval av Lennart Öman, Patrik von Hacht, Peter Hogren, Mattias Ståhlgren och  Henrik Viktorsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. (ärende 10).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Beslut om bemyndigande av nyemission (ärende 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

___________________

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer senast den 5 mars 2020 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats www.logistri.se samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2020

LOGISTRI FASTIGHETS AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD
+46 8 402 53 87

[email protected] 

Informationen i denna kallelse lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2020.

Filer för nedladdning
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter