Pressmeddelanden

Logistri Fastighets AB genomför refinansiering

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") har idag träffat avtal avseende en ny kreditfacilitet för långsiktig finansiering av koncernens befintliga externskuld, med möjligheter att finansiera nya fastighetsförvärv. Bolaget har erhållit fördelaktiga villkor med drygt 30 % lägre räntekostnad jämfört med befintlig finansiering, vilket ger goda möjligheter att utveckla värdet i bolaget och fastighetsportföljen.

Bolaget har idag ingått avtal med M&G Investment Management Limited ("M&G") som långivare avseende ett lån om 700 000 000 kr. Lånet är amorteringsfritt och har en fast ränta samt en löptid om fem år. Logistri kan även, efter långivarens godkännande, utöka kreditfaciliteten för att möjliggöra tilläggsförvärv.

Logistri avser att lösa tidigare obligationslån dels genom lån från M&G om 700 000 000 kr, dels genom återbetalning med 25 000 000 kr av bolagets likvida medel. Efter refinansiering beräknas bolagets belåningsgrad uppgå till 49,6 %, enligt extern värdering av fastighetsportföljen per 31 december 2020.

Den nya finansieringen bedöms årligen minska kostnaden för extern skuld med cirka 10 000 000 kr per år, inklusive en positiv skatteeffekt, motsvarande pro forma cirka 2 kr per aktie.

"Vi är mycket nöjda över den lösning som vi förhandlat fram tillsamman med M&G. Bolaget har nu en konstruktiv partner för den fortsatta utvecklingen av Logistri till ett ledande fastighetsbolag specialiserat på industrifastigheter. Vi fortsätter nu enligt vår strategi och avser att växa betydligt under de kommande åren. Långa hyresavtal i regionstäder med välskötta och starka bolag som hyresgäster samt intressanta storstadslägen med hyrespotential skapar en god förutsättning för stabila kassaflöden och värdeutveckling." säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

"Vi är glada över att ha kommit överens om ett partnerskap med Logistri, i denna vår första fastighetsfinansiering i Sverige. Logistris portfölj av industritillgångar med långa hyresavtal med stabila kassaflöde ger trygghet för våra investerare. Med faciliteten tillhandahåller vi också en flexibilitet som gör det möjligt för Logistri att förverkliga sina planer för ytterligare förvärv av högkvalitativa fastigheter. M&G är en av de största alternativa finansiärerna inom fastighetssektorn och har investerat över 11 miljarder pund (cirka 125 miljarder kr) i denna tillgångsklass på uppdrag av pensionsfonder och försäkringsbolag, bland annat några nordiska institutioner." säger Adam Willis, Investment Director, Real Estate Finance, M&G. 

"Det är med stor glädje TEAL, som lokal partner för M&G, varit med att skräddarsy och genomföra en institutionell direktfinansiering åt Logistri" säger Jakob Dahlstedt, Founding Partner på TEAL.

Pareto Securities AB och Roschier Advokatbyrå AB har varit rådgivare till bolaget i refinansieringsprocessen. TEAL Capital AB är lokal partner till M&G och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB har varit rådgivare till M&G i refinansieringsprocessen.

Denna information är sådan som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

[email protected] 

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 17 fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Total uthyrningsbar area är cirka 171 000 m². Marknadsvärdet för bolagets fastighetsportfölj uppgår per 2020-12-31 till 1 410 300 tkr.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se

Om M&G Investments

M&G plc noterades som ett oberoende bolag på Londonbörsen i oktober 2019 och har 367 miljarder pund i förvaltade tillgångar (per den 31 december 2020). M&G plc har över 5 miljoner kunder i Storbritannien, Europa, Amerika och Asien, inklusive enskilda sparare och investerare, livförsäkringsinnehavare och medlemmar i pensionssystemet. Dess investeringslösningar sträcker sig över aktier, fixed income, kontanter, direktutlåning, infrastruktur och fastigheter.

För mer information gällande M&G Investments, vänligen besök: https://global.mandg.com/ 

Om TEAL Capital AB

TEAL Capital AB ("TEAL") grundades 2020 i syfte att agera lokal partner åt internationella aktörer verksamma inom fastighetsutlåning och tillgodose finansieringsbehov för nordiska fastighetsbolag. TEAL agerar lokal partner för M&G avseende en nordiskt utformad senior säkerställd lånestrategi.

För mer information gällande TEAL Capital AB, vänligen besök www.tealcapital.se

Filer för nedladdning
2021-11-25
Regulatorisk

(Uppgifter för motsvarande period 2020 inom parentes)

2021-10-05
Regulatorisk

I takt med att Logistris fastighetsbestånd växer och som ett led i den uttalade tillväxtstrategin väljer bolaget nu att avsluta det avtal som ger Pareto Securities AB exklusivitet som finansiell rådgivare.

2021-08-26

(Uppgifter för motsvarande period 2020 inom parentes)

Perioden 2021-04-01 - 2021-06-30

 • Intäkterna uppgick till 24 493 (25 285) tkr
 • Driftnettot uppgick till 23 115 (23 791) tkr, med en överskottsgrad om 94,4 (94,1) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 217 (12 741) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 10 370 (10 146) tkr motsvarande 2,1 (2,1) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 957 (11 387) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 410 300 (1 248 200) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,6 (3,0) gånger och belåningsgraden till 49,6 (58,1) %
 • NRV uppgick till 151,1 (117,6) kr per aktie

Perioden 2021-01-01 - 2021-06-30

 • Intäkterna uppgick till 48 845 (50 693) tkr
 • Driftnettot uppgick till 45 738 (47 772) tkr, med en överskottsgrad på 93,6 (94,2) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 584(25 616) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 875 (20 887) tkr motsvarande 3,9 (4,3) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16 678 (25 015) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 410 300 (1 248 200) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,1 (3,0) gånger och belåningsgraden till 49,6 (58,1) %
 • NRV uppgick till 151,1 (117,6) kr per aktie
2021-05-20
Regulatorisk

Perioden 2021-01-01 - 2021-03-31

2021-04-07
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, fattat beslut om ansvarsfrihet, omvalt styrelsen i bolaget och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen och beslutat om utdelning.

2021-03-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 april 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-pandemin

Med anledning av COVID-19-pandemin har bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2021 med hänsyn till aktuella rekommendationer.

 • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
 • Antalet närvarande styrelseledamöter och representanter från företagsledningen kommer att begränsas.
 • Stämman kommer att kortas ner i tid i största möjliga mån, men utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Dessa försiktighetsåtgärder vidtas för att värna om aktieägares och representanter för bolagets hälsa samt för att begränsa eventuell smittspridning av coronaviruset i den utsträckning det är möjligt.

1
2
3
4
5
6