Pressmeddelanden

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport januari-september 2020

Perioden 2020-07-01 - 2020-09-30

(Uppgifter för motsvarande period 2019 inom parentes)

 • Intäkterna uppgick till 25 312 (23 148) tkr
 • Driftnettot uppgick till 23 881 (21 600) tkr, med en överskottsgrad på 94,3 (93,3) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 12 887 (10 688) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 9 773 (7 373) tkr motsvarande 2,0 (1,5) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 632 (14 107) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 248 200 (1 198 140) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,1 (2,8) gånger och
  belåningsgraden till 58,1 (60,5) %
 • EPRA NAV uppgick till 119,9 (100,4) kr per aktie
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 7,7 (7,2) %

Perioden 2020-01-01 - 2020-09-30

(Uppgifter för motsvarande period 2019 inom parentes)

 • Intäkterna uppgick till 76 005 (58 422) tkr
 • Driftnettot uppgick till 71 653 (55 282) tkr, med en överskottsgrad på 94,3 (94,6) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 38 503 (27 417) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 30 660 (41 1241) tkr motsvarande 6,3 (8,4) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39 647 (27 222) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 248 2002 (1 198 140) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,1 (2,8) gånger och
  belåningsgraden till 58,1 (60,5) %
 • EPRA NAV uppgick till 119,9 (100,4) kr per aktie
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 7,7 (6,8) %

Orealiserade värdeförändringar hänförliga till förvärv 2019-04-01 har påverkat periodens resultat positivt med  21 358 tkr.

Upplysning: Efter periodens utgång har Bolaget erhållit en ny marknadsvärdering av bolagets fastighetsportfölj i samband med påbörjad refinansieringsprocess. Marknadsvärdet uppgår enligt värderingsrapport per 2020-10-21 till 1 409 450 (1 248 200) tkr. Värderingen genomfördes av ett oberoende värderingsföretag, CBRE Sweden AB.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt,
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Ulf Attebrant, verkställande direktör,
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ), org.nr 559122-8654, är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.

Filer för nedladdning
2019-01-14
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för första halvåret 2019

2019-01-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 januari 2019 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

2018-11-27
Regulatorisk
2018-08-23
Regulatorisk
 •  Hyresintäkter för perioden uppgick till 22 636 tkr.
 •  Driftnetto för perioden uppgick till 22 479 tkr.
 •  Resultat före skatt 10 849 tkr.
 •  Resultat per aktie 3,46 kr.
 •  Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 25 775 tkr.
 •  Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-06-30 till 600 000 tkr.
 •  Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 228 926 tkr ger en soliditet på 37,2 %.

Bolaget registrerades den 25 augusti 2017 och var vilande fram till att fastigheterna förvärvades per 29 september 2017. Därav saknas jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

2018-03-07
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ) Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 april 2018 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

2018-02-19
Regulatorisk

Fjärde kvartalet 2017-10-01 - 2017-12-31* 

Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 167 tkr (0).

Driftnetto för perioden uppgick till 11 060 tkr (0).

Resultat före skatt 747 tkr (0).

Resultat per aktie 0,1 kr (0).

Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 50 939 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2017-12-31 till 600 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 242 881 tkr ger en soliditet på 38,1 %.

2017-11-02
Regulatorisk

Logistri Portfolio 1 AB emitterade den 26 september 2017 obligationer om 375 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 20 maj 2021 med en årlig ränta om 4 procent.

2017-10-18
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget och första handelsdag kommer att vara 23 oktober 2017.

1
2
3
4
5