Pressmeddelanden

Logistri Fastighets AB (publ) halvårsrapport januari-juni 2022

Perioden 2022-04-01 - 2022-06-30
(Uppgifter för motsvarande period 2021 inom parentes)

 • Intäkterna uppgick till 26 740 (24 493) tkr
 • Driftnettot uppgick till 24 847 (23 115) tkr, med en överskottsgrad om 92,92 (94,37) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 404 (13 217) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 13 013 (10 370) tkr motsvarande 2,66 (2,12) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 189 (12 957) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 647 603 (1 410 300) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,97 (3,35) gånger och belåningsgraden till 46,98 (49,63) %
 • NRV uppgick till 184,17 (151,05) kr per aktie

Perioden 2022-01-01 - 2022-06-30

 • Intäkterna uppgick till 52 3621 (48 845) tkr
 • Driftnettot uppgick till 48 447 (45 738) tkr, med en överskottsgrad på 92,52 (93,64) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 31 366 (24 584) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 25 964 (18 875) tkr motsvarande 5,31 (3,86) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 013 (16 678) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 647 603 (1 410 300) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,00 (3,09) gånger och belåningsgraden till 46,98 (49,63) %
 • NRV uppgick till 184,17 (151,05) kr per aktie

Den 10 mars 2022 tillträddes fastigheten Kylskåpet 2
1 357 tkr avser anskaffningskostnad för finansiering av Kylskåpet 2

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
[email protected] 

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i bra lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market
2017-10-23.

Filer för nedladdning
2022-04-20
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, fattat beslut om ansvarsfrihet, omvalt fyra ledamöter i styrelsen i bolaget, fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen och beslutat om utdelning.

2022-03-23
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 april 2022 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

2022-03-10

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") meddelar idag att bolaget som planerat slutfört förvärvet av fastigheten Kylskåpet 2 i Motala. Säljare är Holms Attachment AB ("Holms") som nu blir hyresgäst i fastigheten med ett nytecknat 10-årigt hyresavtal.

2021-11-25
Regulatorisk

(Uppgifter för motsvarande period 2020 inom parentes)

<<
1
2
3
...
8
>>