Pressmeddelanden

 

Delårsrapport juli - september 2018

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-09-30

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 34 160 tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 33 631 tkr.
 • Resultat före skatt 16 260 tkr.
 • Resultat per aktie 5,16 kr.
 • Koncernen hade per 2018-09-30 likvida medel om 27 477 tkr.
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-09-30 till 600 000 tkr.
 • Koncernens eget kapital per 2018-09-30 om 233 204 tkr ger en soliditet på 37,9 %.

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport tredje kvartalet 2018-07-01 - 2018-09-30

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 524 tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 11 152 tkr.
 • Resultat före skatt 5 411 tkr.
 • Resultat per aktie 1,70 kr.

Bolaget registrerades den 25 augusti 2017 och var vilande fram till att fastigheterna förvärvades per 29 september 2017.
Därav saknas jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

2018-11-27

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 402 51 05
[email protected]

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag specialiserat på att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Logistri Fastighets AB (publ) registrerades 2017-08-25 och är koncernmoderbolag. Koncernen omfattar ca 104 500 kvm uthyrbar area fördelat på sju fastigheter. Koncernmoderbolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.

Direkt under moderbolaget i koncernstrukturen finns dotterbolaget Logistri Portfolio 1 AB (publ) som har emitterat en obligation om 375 000 tkr, vilken noterades på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag 2017-11-03. Obligationen utgör koncernens enda externa lånefinansiering.

Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

Filer för nedladdning