Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Bolagsstämman är Logistri Fastighets AB:s högsta beslutande organ. Samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs.

Extra bolagsstämma den 13 juni 2019

Logistri höll extra bolagsstämma torsdagen den 13 juni 2019 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Styrelsens motiverade yttrande och redogörelse

Revisorns yttrande