Bolagsstämmor

Fullmaktsformulär

Bolagsstämman är Logistri Fastighets AB:s högsta beslutande organ. Samtliga aktieägare har rätt att delta, få ett ärende behandlat samt rösta för sina aktier. Vid årsstämman väljs bolagets styrelse, externa revisorer och bolagets årsredovisning fastställs.

Årsstämma den 7 april 2021 

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB kallades till årsstämma onsdagen den 7 april 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna samt motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen