Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2024

LOGISTRI ÖKAR FÖRVALTNINGSRESULTATET OCH FORTSÄTTER VÄXA MED LÖNSAMHET

 • Intäkterna ökade med 10,7 % till 32,4 mkr'
 • Driftnettot ökade med 12,8 % till 30,4 mkr och överskottsgraden ökade till 93,9 %
 • Förvaltningsresultatet ökade med 18,7 % till 22,0 mkr
 • Ytterligare ett förvärv till storstadsportföljen i Mölnlycke företagspark

Perioden 2024-01-01 - 2024-03-31

 • Intäkterna uppgick till 32 365 (29 248) tkr
 • Driftnettot uppgick till 30 404 (26 952) tkr, med en överskottsgrad på 93,9 (92,2) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 22 033 (18 557) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 28 598 (15 286) tkr motsvarande 3,90 (3,13) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5 426 (17 150) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 705 373 (1 624 909) tkr
 • NRV uppgick till 160,45 (187,76) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 5,0 (4,4) gånger och nettobelåningsgraden till 35,5 (43,5) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 7,1 (6,6) %
   

Denna information är sådan som Logistri Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-22 14:21 CET.

För ytterligare information, vänlig kontakta

David Träff, verkställande direktör
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. 
Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

Filer för nedladdning