Aktien

Logistri Fastighets AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2017-10-23. Bolaget har ett aktieslag. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 7 335 000 kronor fördelat på 7 335 000 aktier. Kvotvärdet på aktien uppgår till 1 krona per aktie.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: LOGIST

ISIN-kod: SE0008014534

Likviditetsgarant: Pareto Securities AB

Kurs:

Marknadsvärde:

Ticker: LOGIST.ST

Ägarstruktur

Teckningsoptionsprogram

Den extra bolagsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram för Logistris VD, David Träff, innefattande beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner. Högst 25 000 teckningsoptioner kan emitteras. Teckningsoptionerna förvärvas av deltagaren till ett marknadsmässigt pris. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är 13,11 kronor per teckningsoption, enligt en preliminär värdering. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Logistri till en teckningskurs om 180 kr. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Logistri från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2028 och under en period om tre veckor därefter, dock tidigast den 1 april 2028 och senast den 30 juni 2028. Som högst kan ökningen av Logistris aktiekapital uppgå till 25 000 kronor som en följd av incitamentsprogrammet, med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Tecknare i emission avslutad den 19 mars 2019

Se dokument