Pressmeddelanden

 

Kommuniké från årsstämma i Logistri

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, fattat beslut om ansvarsfrihet, omvalt tre och nyvalt två ledamöter i styrelsen i bolaget, fattat beslut om teckningsoptionsprogram, emissionsbemyndigande för styrelsen och beslutat om utdelning.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av räkenskaper

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende räkenskapsår 2022.

Utdelning

Årsstämman beslutade att av tillgängliga vinstmedel om 356 272 069 kr utdelas ett belopp om 5 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 24 450 000 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 1,25 kr per aktie betalas, således totalt 6 112 500 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen är den 28 april 2023, 30 juni 2023, 29 september 2023 respektive 29 december 2023.

Antal styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

Val av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade om omval av Patrik von Hacht, Mattias Ståhlgren och Henrik Viktorsson samt nyval av Helena Elonsson och Robin Englén till ordinarie ledamöter. Henrik Viktorsson valdes till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades även att Peter Hogren avböjt omval.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 495 000 kronor för räkenskapsåret fördelat med 135 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 90 000 kronor till de fyra övriga ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om teckningsoptionsprogram

Den extra bolagsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram för Logistris VD, David Träff, innefattande beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner. Högst 25 000 teckningsoptioner kan emitteras. Teckningsoptionerna förvärvas av deltagaren till ett marknadsmässigt pris. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är 13,11 kronor per teckningsoption, enligt en preliminär värdering. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Logistri till en teckningskurs om 180 kr. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i Logistri från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2028 och under en period om tre veckor därefter, dock tidigast den 1 april 2028 och senast den 30 juni 2028. Som högst kan ökningen av Logistris aktiekapital uppgå till 25 000 kronor som en följd av incitamentsprogrammet, med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av totalt högst 2 445 000 nya aktier i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Träff, VD
+46 70 089 04 66
[email protected]

Om Logistri
Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. 

www.logistri.se

Filer för nedladdning