Pressmeddelanden

 

Kommuniké från årsstämma i Logistri Fastigheter AB

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, fattat beslut om ansvarsfrihet, omvalt fyra ledamöter i styrelsen i bolaget, fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen och beslutat om utdelning.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av räkenskaper

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende räkenskapsår 2021.

Utdelning

Årsstämman beslutade att av tillgängliga vinstmedel om 424 236 339 kr utdelas ett belopp om 9 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 44 010 000 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 2,25 kr per aktie betalas, således totalt 11 002 500 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen är den 22 april 2022, 30 juni 2022, 30 september 2022 respektive 30 december 2022.

Val av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade om omval av Patrik von Hacht, Peter Hogren, Mattias Ståhlgren samt Henrik Viktorsson till ordinarie ledamöter. Henrik Viktorsson valdes till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. Det noterades även att Lennart Öman Mindehag avböjt omval.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 360 000 kronor för räkenskapsåret fördelat med 120 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 80 000 kronor till de tre övriga ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av totalt högst 2 445 000 nya aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Tel: +46 (0) 8 402 51 05
E-post: [email protected] 

Ulf Attebrant, VD
Tel: + 46 (0) 8 402 53 87
E-post: [email protected] 

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter med inriktning på lager- och lättindustri i Sverige och Norden. Fastighetsbeståndet omfattar 18 fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Total uthyrningsbar area är cirka 183 208 m². Marknadsvärdet för bolagets fastighetsportfölj uppgår till 1 646 580 tkr.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se

Filer för nedladdning