Pressmeddelanden

LOGISTRI FASTIGHETS AB EMITTERAR SÄKERSTÄLLT OBLIGATIONSLÅN OM 350 MILJONER KRONOR

Den 18 mars 2019, meddelade Logistri Fastighets AB (publ) att bolaget förvärvar fastigheter till ett värde om 584 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av att finansiering erhålls.
Bolaget meddelade vidare den 18 mars 2019 att bolaget avser att emittera ett obligationslån till ett belopp om 350 miljoner kronor för att delvis finansiera förvärvet av Fastigheterna.

Bolaget har framgångsrikt placerat ett säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor.
Det nya obligationslånet förfaller i maj 2021 och löper med en fast ränta om fyra procent. Bolaget avser att notera det nya obligationslånet på Nasdaq First North.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas för att finansiera delar av förvärvet av fastigheterna, delvis finansiera transaktionskostnader i samband med obligationsemissionen och förvärvet, refinansiera befintlig upplåning i de fastighetsägande bolagen samt finansiera allmänna bolagsändamål.

Den övertecknade obligationsemissionen möttes av ett stort intresse bland primärt nordiska institutioner kompletterad med efterfrågan från södra Europa.

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen.

FR, MAR 22, 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

Denna information är sådan informationen som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019, kl. 16.45 CET.

Om Logistri Fastighets AB
Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. 
Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. 
För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning
2019-04-17
Regulatorisk

Logistri Portfolio 1 AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets SEK 375 000 000 säkerställda obligationslån med ISIN SE0010413989 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra, bland annat, de allmänna villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Syftet med ändringarna är, bland annat, att möjliggöra:

2019-04-04
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, omvalt styrelsen i bolaget samt valt in en ny ledamot, beslutat om utdelning och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

2019-04-01
Regulatorisk

Fastighetsförvärvet utförs genom tre av varandra oberoende affärer. Förvärven sker inom landets storstadsregioner med fastigheter belägna i Stockholmsregionen (Botkyrka, Sollentuna, Stockholm och Värmdö), Göteborgsregionen (Härryda, Vårgårda och Falköping) samt Öresund (Trelleborg). De längsta löptiderna återfinns i Vårgårda, Falköping och Trelleborg med en genomsnittlig återstående hyrestid om cirka 11 år. Övriga fastigheter är belägna inom centrala storstadslägen vilka bedöms ha en betydande hyrespotential. Bolaget har tillträtt fastigheterna den 1 april 2019 enligt plan.

2019-03-06
Regulatorisk

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

2019-02-27
Regulatorisk

Fjärde kvartalet 2018-10-01 - 2018-12-31

  • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 926 (11 167) tkr.
  • Driftnetto för perioden uppgick till 11 543 (11 060) tkr.
  • Resultat före skatt 27 883 (747) tkr.
  • Resultat per aktie 8,41 (0,1) kr.
2019-01-28
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att dagens extra bolagsstämma i Stockholm fattat beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

2019-01-14
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för första halvåret 2019

1
2
3
4
5