Pressmeddelanden

Fastighetsvärde ökar med 7,6 %

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") har beslutat att genomföra en ny värdering av fastighetsportföljen per den 1 oktober 2021. Bakgrunden är den snabba förändringen av marknadens avkastningskrav i fastighetssegmentet lättindustri/lager.

Bolaget har idag erhållit en ny marknadsvärdering av bolagets fastighetsportfölj per den 1 oktober 2021 som uppgår till 1 517 790 000 kr (1 410 300 000 kr per 31 december 2020) innebärande en orealiserad värdeförändring om 107 490 000 kr jämfört med senaste årsskiftesvärdering. Pro forma motsvarar värdeökningen cirka 22 kronor per aktie. Logistri har fortsatt anlitat CBRE Sweden AB som värderingsinstitut, som även kommer att värdera beståndet per 31 december 2021.

Styrelsen i Logistri beslutade att utföra en extra värdering mot bakgrund av den markanta förändringen av marknadens avkastningskrav för både enskilda fastigheter och portföljer i fastighetssegmentet lättindustri/lager. Logistri utvärderar potentiella tilläggsförvärv och får löpande information om transaktioner i segmentet, vilket har tydliggjort behovet att redovisa ett mer aktuellt värde för bolagets fastigheter.  

"Vi är inte överraskade av den utveckling av fastighetsvärdet som har skett sedan årsskiftet mot bakgrund av det stora intresse vi ser i marknaden för den typ av fastigheter som Logistri investerar i. Fortsatt bedömer vi att det finns goda möjligheter att göra nya lönsamma förvärv, men det gäller att vara omsorgsfull i val av affär." säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

Denna information är sådan som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2021.

11 november 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

[email protected]

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter med inriktning på lager- och lättindustri i Sverige och norden. Fastighetsbeståndet omfattar 17 fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Total uthyrningsbar area är cirka 171 000 m². Marknadsvärdet för bolagets fastighetsportfölj uppgår per 2021-10-10 till 1 517 790 000 kr.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning
2021-11-25
Regulatorisk

(Uppgifter för motsvarande period 2020 inom parentes)

2021-10-05
Regulatorisk

I takt med att Logistris fastighetsbestånd växer och som ett led i den uttalade tillväxtstrategin väljer bolaget nu att avsluta det avtal som ger Pareto Securities AB exklusivitet som finansiell rådgivare.

2021-08-26

(Uppgifter för motsvarande period 2020 inom parentes)

Perioden 2021-04-01 - 2021-06-30

 • Intäkterna uppgick till 24 493 (25 285) tkr
 • Driftnettot uppgick till 23 115 (23 791) tkr, med en överskottsgrad om 94,4 (94,1) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 217 (12 741) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 10 370 (10 146) tkr motsvarande 2,1 (2,1) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12 957 (11 387) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 410 300 (1 248 200) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,6 (3,0) gånger och belåningsgraden till 49,6 (58,1) %
 • NRV uppgick till 151,1 (117,6) kr per aktie

Perioden 2021-01-01 - 2021-06-30

 • Intäkterna uppgick till 48 845 (50 693) tkr
 • Driftnettot uppgick till 45 738 (47 772) tkr, med en överskottsgrad på 93,6 (94,2) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 24 584(25 616) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 18 875 (20 887) tkr motsvarande 3,9 (4,3) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16 678 (25 015) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 410 300 (1 248 200) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,1 (3,0) gånger och belåningsgraden till 49,6 (58,1) %
 • NRV uppgick till 151,1 (117,6) kr per aktie
2021-05-20
Regulatorisk

Perioden 2021-01-01 - 2021-03-31

2021-04-07
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, fattat beslut om ansvarsfrihet, omvalt styrelsen i bolaget och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen och beslutat om utdelning.

<<
1
2
3
...
7
>>
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter