Pressmeddelanden

Logistri Fastighets AB genomför refinansiering

Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri") har idag träffat avtal avseende en ny kreditfacilitet för långsiktig finansiering av koncernens befintliga externskuld, med möjligheter att finansiera nya fastighetsförvärv. Bolaget har erhållit fördelaktiga villkor med drygt 30 % lägre räntekostnad jämfört med befintlig finansiering, vilket ger goda möjligheter att utveckla värdet i bolaget och fastighetsportföljen.

Bolaget har idag ingått avtal med M&G Investment Management Limited ("M&G") som långivare avseende ett lån om 700 000 000 kr. Lånet är amorteringsfritt och har en fast ränta samt en löptid om fem år. Logistri kan även, efter långivarens godkännande, utöka kreditfaciliteten för att möjliggöra tilläggsförvärv.

Logistri avser att lösa tidigare obligationslån dels genom lån från M&G om 700 000 000 kr, dels genom återbetalning med 25 000 000 kr av bolagets likvida medel. Efter refinansiering beräknas bolagets belåningsgrad uppgå till 49,6 %, enligt extern värdering av fastighetsportföljen per 31 december 2020.

Den nya finansieringen bedöms årligen minska kostnaden för extern skuld med cirka 10 000 000 kr per år, inklusive en positiv skatteeffekt, motsvarande pro forma cirka 2 kr per aktie.

"Vi är mycket nöjda över den lösning som vi förhandlat fram tillsamman med M&G. Bolaget har nu en konstruktiv partner för den fortsatta utvecklingen av Logistri till ett ledande fastighetsbolag specialiserat på industrifastigheter. Vi fortsätter nu enligt vår strategi och avser att växa betydligt under de kommande åren. Långa hyresavtal i regionstäder med välskötta och starka bolag som hyresgäster samt intressanta storstadslägen med hyrespotential skapar en god förutsättning för stabila kassaflöden och värdeutveckling." säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

"Vi är glada över att ha kommit överens om ett partnerskap med Logistri, i denna vår första fastighetsfinansiering i Sverige. Logistris portfölj av industritillgångar med långa hyresavtal med stabila kassaflöde ger trygghet för våra investerare. Med faciliteten tillhandahåller vi också en flexibilitet som gör det möjligt för Logistri att förverkliga sina planer för ytterligare förvärv av högkvalitativa fastigheter. M&G är en av de största alternativa finansiärerna inom fastighetssektorn och har investerat över 11 miljarder pund (cirka 125 miljarder kr) i denna tillgångsklass på uppdrag av pensionsfonder och försäkringsbolag, bland annat några nordiska institutioner." säger Adam Willis, Investment Director, Real Estate Finance, M&G. 

"Det är med stor glädje TEAL, som lokal partner för M&G, varit med att skräddarsy och genomföra en institutionell direktfinansiering åt Logistri" säger Jakob Dahlstedt, Founding Partner på TEAL.

Pareto Securities AB och Roschier Advokatbyrå AB har varit rådgivare till bolaget i refinansieringsprocessen. TEAL Capital AB är lokal partner till M&G och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB har varit rådgivare till M&G i refinansieringsprocessen.

Denna information är sådan som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

[email protected] 

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 17 fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Total uthyrningsbar area är cirka 171 000 m². Marknadsvärdet för bolagets fastighetsportfölj uppgår per 2020-12-31 till 1 410 300 tkr.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se

Om M&G Investments

M&G plc noterades som ett oberoende bolag på Londonbörsen i oktober 2019 och har 367 miljarder pund i förvaltade tillgångar (per den 31 december 2020). M&G plc har över 5 miljoner kunder i Storbritannien, Europa, Amerika och Asien, inklusive enskilda sparare och investerare, livförsäkringsinnehavare och medlemmar i pensionssystemet. Dess investeringslösningar sträcker sig över aktier, fixed income, kontanter, direktutlåning, infrastruktur och fastigheter.

För mer information gällande M&G Investments, vänligen besök: https://global.mandg.com/ 

Om TEAL Capital AB

TEAL Capital AB ("TEAL") grundades 2020 i syfte att agera lokal partner åt internationella aktörer verksamma inom fastighetsutlåning och tillgodose finansieringsbehov för nordiska fastighetsbolag. TEAL agerar lokal partner för M&G avseende en nordiskt utformad senior säkerställd lånestrategi.

För mer information gällande TEAL Capital AB, vänligen besök www.tealcapital.se

Filer för nedladdning
2019-01-11

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har beslutat om att kalla till extra bolagsstämma mot bakgrund av att bolaget har inlett förhandlingar med avsikt att förvärva ytterligare fastigheter med syfte att utveckla bolagets fastighetsportfölj.

2019-01-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 januari 2019 klockan 10:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

2018-11-27
Regulatorisk
2018-08-23
Regulatorisk
 •  Hyresintäkter för perioden uppgick till 22 636 tkr.
 •  Driftnetto för perioden uppgick till 22 479 tkr.
 •  Resultat före skatt 10 849 tkr.
 •  Resultat per aktie 3,46 kr.
 •  Koncernen hade per 2018-06-30 likvida medel om 25 775 tkr.
 •  Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-06-30 till 600 000 tkr.
 •  Koncernens eget kapital per 2018-06-30 om 228 926 tkr ger en soliditet på 37,2 %.

Bolaget registrerades den 25 augusti 2017 och var vilande fram till att fastigheterna förvärvades per 29 september 2017. Därav saknas jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

2018-05-24

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport första kvartalet 2018-01-01 - 2018-03-31

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 277 tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 11 211 tkr.
 • Resultat före skatt 5 362 tkr.
 • Resultat per aktie 1,75 kr.
 • Koncernen hade per 2018-03-31 likvida medel om 31 904 tkr.
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2018-03-31 till 600 000 tkr.
  Vid första kvartalet 2018 har bolagets ledning bedömt att det verkliga värdet är oförändrat jämfört mot 2017-12-31.
 • Koncernens eget kapital per 2018-03-31 om 247 288 tkr ger en soliditet på 39,9 %.
2018-04-17

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018

2018-04-09

Logistri Fastighets AB meddelar idag att dagens bolagsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, omvalt styrelsen i bolaget och beslutat om utdelning.

2018-03-07
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ) Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 april 2018 klockan 14.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm.

2018-02-19
Regulatorisk

Fjärde kvartalet 2017-10-01 - 2017-12-31* 

Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 167 tkr (0).

Driftnetto för perioden uppgick till 11 060 tkr (0).

Resultat före skatt 747 tkr (0).

Resultat per aktie 0,1 kr (0).

Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 50 939 tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2017-12-31 till 600 000 tkr.

Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 242 881 tkr ger en soliditet på 38,1 %.

2017-11-02
Regulatorisk

Logistri Portfolio 1 AB emitterade den 26 september 2017 obligationer om 375 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 20 maj 2021 med en årlig ränta om 4 procent.

<<
1
...
5
6
7
8
>>