Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport januari-mars 2021

Perioden 2021-01-01 - 2021-03-31

(Uppgifter för motsvarande period 2020 inom parentes)

  • Intäkterna uppgick till 24 353 (25 4081) tkr
  • Driftnettot uppgick till 22 623 (23 981) tkr, med en överskottsgrad på 92,9 (94,4) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 11 367 (12 875) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 8 506 tkr (10 741) motsvarande 1,7 (2,2) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 720 (13 628) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 410 300 (1 248 200) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,82 (3,1) gånger och
    belåningsgraden till 51,4 (58,1) %
  • EPRA NAV uppgick till 157,65 (111,5) kr per aktie

Intäkter 2020 inkluderar en engångsersättning i samband med omförhandling av ett större hyresavtal.

Logistri Fastighets AB (publ) har idag även framgångsrikt slutfört refinansiering av bolagets externa skuld. Bolaget har genomfört inlösen av tidigare obligationslån om 725 000 000 kronor genom utbetalning av nytt lån från M&G Investment Management Limited om 700 000 000 kronor samt betalning av 25 000 000 från bolagets likvida medel.

Som tidigare meddelats innebär det en minskning av finansieringskostnaderna för bolaget med drygt 30 procent. Lånet är amorteringsfritt och har en fast ränta samt en löptid om fem år. Logistri kan även, efter långivarens godkännande, utöka kreditfaciliteten för att möjliggöra tilläggsförvärv.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information, vänlig kontakta:
Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör
Telefon: + 46 (0) 8 402 53 87
[email protected] 

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i bra lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market

Filer för nedladdning