Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport januari-mars 2022

Perioden 2022-01-01 - 2022-03-31

(Uppgifter för motsvarande period 2021 inom parentes)

  • Intäkterna uppgick till 25 6221 (24 353) tkr
  • Driftnettot uppgick till 23 599 (22 623) tkr, med en överskottsgrad på 92,1 (92,9) %
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 9612 (11 367) tkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 12 950 tkr (8 506) motsvarande 2,65 (1,74) kr per aktie
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 828 (3 720) tkr
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 647 603 (1 410 300) tkr
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,0 (2,8) gånger och
    belåningsgraden till 47,0 (51,4) %
  • NRV uppgick till 190,18 (157,65) kr per aktie

Den 10 mars 2022 tillträddes fastigheten Kylskåpet 2
1 357 tkr avser anskaffningskostnad för finansiering av Kylskåpet 2

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022.

För ytterligare information, vänlig kontakta

Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 
 

Ulf Attebrant, verkställande direktör
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet
Logistri är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i bra lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.

Filer för nedladdning