Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB (publ) delårsrapport januari-september 2020

Perioden 2020-07-01 - 2020-09-30

(Uppgifter för motsvarande period 2019 inom parentes)

 • Intäkterna uppgick till 25 312 (23 148) tkr
 • Driftnettot uppgick till 23 881 (21 600) tkr, med en överskottsgrad på 94,3 (93,3) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 12 887 (10 688) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 9 773 (7 373) tkr motsvarande 2,0 (1,5) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 632 (14 107) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 248 200 (1 198 140) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,1 (2,8) gånger och
  belåningsgraden till 58,1 (60,5) %
 • EPRA NAV uppgick till 119,9 (100,4) kr per aktie
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 7,7 (7,2) %

Perioden 2020-01-01 - 2020-09-30

(Uppgifter för motsvarande period 2019 inom parentes)

 • Intäkterna uppgick till 76 005 (58 422) tkr
 • Driftnettot uppgick till 71 653 (55 282) tkr, med en överskottsgrad på 94,3 (94,6) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 38 503 (27 417) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 30 660 (41 1241) tkr motsvarande 6,3 (8,4) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39 647 (27 222) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 248 2002 (1 198 140) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,1 (2,8) gånger och
  belåningsgraden till 58,1 (60,5) %
 • EPRA NAV uppgick till 119,9 (100,4) kr per aktie
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 7,7 (6,8) %

Orealiserade värdeförändringar hänförliga till förvärv 2019-04-01 har påverkat periodens resultat positivt med  21 358 tkr.

Upplysning: Efter periodens utgång har Bolaget erhållit en ny marknadsvärdering av bolagets fastighetsportfölj i samband med påbörjad refinansieringsprocess. Marknadsvärdet uppgår enligt värderingsrapport per 2020-10-21 till 1 409 450 (1 248 200) tkr. Värderingen genomfördes av ett oberoende värderingsföretag, CBRE Sweden AB.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt,
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Ulf Attebrant, verkställande direktör,
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ), org.nr 559122-8654, är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.

Filer för nedladdning