Pressmeddelanden

 

Halvårsrapport januari - juni 2023
 • Hyresintäkterna ökade med 11,4 %

Logistris totala hyresintäkter ökade med 11,4 % till 58,3 (52,4) mkr. Hyresintäkterna ökade till följd av årlig indexuppräkning, förvärvet av fastigheten Motala Kylskåpet 2 samt omförhandlingar av hyresavtal.

 • Driftnettot ökade med 10,9 % och överskottsgraden uppgick till 92,1 % 

Fortsatt hög överskottsgrad om 92,1 % med ökade driftnetto om 10,9 % till 53,7 (45,4) mkr, främst från ökade intäkter och en hög andel triple-net hyresavtal där kostnaden för drift och underhåll betalas direkt av hyresgästerna.

 • Förvaltningsresultatet ökade med 15,0 % till 36,1 mkr

Bolagets förvaltningsresultat ökade med cirka 15,0 % till 36,1 (31,4) mkr. Aktuell intjäningsförmåga som ger en ögonblicksbild av förvaltningsresultatet rullande 12 månader motsvarar cirka 72 mkr. Det kraftigt ökade förvaltningsresultatet är ett resultat av ett högre driftnetto och lägre administrationskostnader. Den fasta räntan på bolagets lån, som löper till juli 2026, bidrar även till bolagets stabila ställning.

Andra kvartalet 2023-04-01 - 2023-06-30

 • Intäkterna uppgick till 29 071 (26 740) tkr
 • Driftnettot uppgick till 26 771 (24 847) tkr, med en överskottsgrad på 92,09 (92,92) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 581 (16 404) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 16 123 (13 013) tkr motsvarande 3,30 (2,66) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 761 (5 189) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 628 310 (1 624 400) tkr
 • NRV uppgick till 186,43 (184,17) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,21 (3,97) gånger och belåningsgraden till 47,53 (46,98) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 6,58 (6,03) %

Perioden 2023-01-01 - 2023-06-30

 • Intäkterna uppgick till 58 319 (52 362) tkr
 • Driftnettot uppgick till 53 728 (48 447) tkr, med en överskottsgrad på 92,13 (92,52) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 36 137 (31 366) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 31 408 (25 964) tkr motsvarande 6,42 (5,31) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21 911 (14 013) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 628 310 (1 624 400) tkr
 • NRV uppgick till 186,43 (184,17) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,30 (4,00) gånger och belåningsgraden till 47,53 (46,98) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 6,60 (6,00) %

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023.
För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information, vänlig kontakta
David Träff, verkställande direktör
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet
Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. 

Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.