Pressmeddelanden

 

Kommuniké från årsstämma i Logistri

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, omvalt ledamöter till styrelsen i bolaget, fattat beslut om ansvarsfrihet,  ändring av bolagsordning, emissionsbemyndigande för styrelsen och beslutat om utdelning.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av räkenskaper

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende räkenskapsår 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade att av tillgängliga vinstmedel om 534 067 945 kr utdelas ett belopp om 5,2 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 38 142 000 kr. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 1,30 kr per aktie betalas, således totalt 9 535 500 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen är den 29 april 2024, 28 juni 2024, 30 september 2024 respektive 30 december 2024.

Antal styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.
 

Val av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade om omval av Patrik von Hacht, Mattias Ståhlgren, Henrik Viktorsson, Helena Elonsson och Robin Englén till ordinarie ledamöter. Henrik Viktorsson valdes till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 550 000 kronor för räkenskapsåret fördelat med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor till de fyra övriga ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring i bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av totalt högst 3 667 500 nya aktier i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Träff, VD
+46 70 089 04 66
[email protected]

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.  Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.

Filer för nedladdning