Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB bokslutskommuniké 2023

Styrelsen föreslår till årsstämman 2024 att utdelningen höjs till 5,20 (5,00) kr/aktie motsvarande en total utdelning om 38 (24) mkr

 • Logistris intäkter1 ökade med 11 % till 117 mkr

Intäkterna ökade framför allt till följd av årlig indexuppräkning men även genom omförhandling av hyresavtal och fastighetsförvärv.

 • Driftnettot1 ökade med 11 % till 107 mkr och överskottsgraden uppgår till 91 %

Driftnettot ökade med 11 % till 107 (97) mkr. Logistri har en stor andel hyresavtal som är trippel- och dubbelnettoavtal där kostnadsansvaret för drift, skötsel och underhåll åligger hyresgästen vilket resulterar i en hög överskottsgrad.

 • Förvaltningsresultatet1 ökade med 20 % till 72 mkr

Bolagets förvaltningsresultat ökade med cirka 20 % till 72 (60) mkr. Aktuell intjäningsförmåga, som ger en ögonblicksbild av förvaltningsresultatet rullande 12 månader, motsvarar cirka 83 mkr. Det kraftigt ökade förvaltningsresultatet är ett resultat av ett högre driftnetto och lägre administrationskostnader. Den fasta räntan på bolagets lån, som löper till juli 2026, bidrar även till bolagets stabila ställning.

Fjärde kvartalet 2023-10-01 - 2023-12-31

 • Intäkterna1 uppgick till 30 037 (26 010) tkr
 • Driftnettot1 uppgick till 27 255 (23 880) tkr, med en överskottsgrad på 89,47 (89,87) %
 • Förvaltningsresultatet1 uppgick till 18 382 (12 468) tkr
 • Resultat efter skatt2 uppgick till 24 665 (-9 015) tkr motsvarande 4,70 (-1,84) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28 676 (3 786) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 608 600 (1 624 400) tkr
 • NRV3 uppgick till 155,94 (184,40) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,62 (3,27) gånger och belåningsgraden till 48,12 (47,65) %
 • Nettobelåningsgraden uppgick till 33,91 (44,54) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 6,05 (5,88) %

Perioden 2023-01-01 - 2023-12-31

 • Intäkterna1 uppgick till 117 434 (103 696) tkr
 • Driftnettot1 uppgick till 107 054 (96 577) tkr, med en överskottsgrad på 90,88 (91,49) %
 • Förvaltningsresultatet1 uppgick till 71 814 (59 945) tkr
 • Resultat efter skatt2 uppgick till 71 573 (30 215) tkr motsvarande 14,38 (6,18) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 57 573 (31 222) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 608 600 (1 624 400) tkr
 • NRV3 uppgick till 155,94 (184,40) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,08 (3,79) gånger och belåningsgraden till 48,12 (47,65) %
 • Nettobelåningsgraden uppgick till 33,91 (44,54) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 6,60 (6,01) %

1Exklusive bokföringsmässig, ej likvidpåverkande, hantering till följd av branden om -3 623 tkr. För mer information se avsnittet Resultatanalys i bokslutskommunikén på sid 14.
2Exklusive effekt av branden om -3 400 tkr. För mer information se avsnittet Resultatanalys i bokslutskommunikén på sid 14.
3Företrädesemissionen i slutet på året skedde till kurs 80,00 kronor vilket var väsentligt lägre än aktuellt NRV per aktie. 
Den låga emissionskursen fick en utspädande effekt på NRV och oaktad nyemissionen hade beräknat NRV per 31 december 2023 uppgått till cirka 194 kronor per aktie.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information, vänlig kontakta
David Träff, verkställande direktör
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
david.trä[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet
Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017.

Filer för nedladdning