Pressmeddelanden

Logistri Fastighets AB höjer målen för lönsamhet och tillväxt

Logistri växlar upp och ser goda möjligheter till att genomföra värdeskapande förvärv och höjer de operativa och finansiella målen för lönsamhet och tillväxt. Målsättningen för avkastning på eget kapital höjs från 10% till 15%. För att tydliggöra Logistris fokus på kassaflöde införs ett nytt mål avseende bolagets förvaltningsresultat som ska öka med minst 10% per år för jämförbar portfölj under de kommande fem åren.

Logistri Fastighets AB (publ), ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik har beslutat om att höja de operativa och finansiella målen för att stödja lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning.  

Logistris hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget strävar efter att förvalta och utveckla fastigheterna långsiktigt och hållbart.

Strategi

 • Förvärva fastigheter inom segmenten lätt industri, lager och logistik i attraktiva lägen i södra och mellersta Sverige med närhet till strategisk infrastruktur. Prioritera sale and leaseback-transaktioner med finansiellt stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt
 • Proaktiv utveckling av befintligt fastighetsbestånd, skapa nya byggrätter samt till- och nybyggnation på egen mark
 • Bred och differentierad kundbas med fokus på hyresgäster som verkar inom branscher med stabil och långsiktig efterfrågan
 • Verksamheten ska bedrivas på ett resurseffektivt sätt där negativ miljöpåverkan minimeras och som gynnar social hållbarhet

Bolaget har tagit steget in i en ny fas av bolagets utveckling med ett ökat fokus på lönsam tillväxt och att succesivt bygga upp en intern organisation, i samband med detta har styrelsen beslutet om följande uppdaterade mål och utdelningspolicy:

Operativa mål

 • Fastighetsvärde som överstiger 5 Mdkr vid utgången av 2028
 • Bredda kundbasen så att ingen hyresgäst representerar mer än 5% av hyresintäkterna
 • Notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm

Finansiella mål och riskbegränsningar

 • Förvaltningsresultatet ska öka med minst 10% per år över en femårsperiod för befintlig portfölj
 • Avkastning på eget kapital ska i genomsnitt uppgå till minst 15% över en femårsperiod
 • Nettobelåningsgraden ska långsiktigt inte överstiga 55%
 • Räntetäckningsgraden ska överstiga 2,5 ggr

Hållbarhetsmål

 • Logistri avser att miljöcertifiera majoriteten av bolagets fastigheter inom de närmsta fem åren. För nybyggnationer, och där så är möjligt, för befintliga fastigheter ska bolaget uppnå åtminstone BREEAM "very good" eller alternativt motsvarande certifieringsstandard som är vedertagen på marknaden

Utdelningspolicy

 • Årlig utdelning ska motsvara 30 till 50 % av utdelningsbart resultat. Utdelningen förväntas öka i takt med bolagets tillväxt och vara bland de högsta för jämförbara fastighetsbolag

David träff VD, kommenterar på bolagets uppdaterade mål

Vi uppdaterar våra mål för att stödja och synliggöra vår ambition att växa bolaget med fokus på stabila kassaflöden och långsiktigt värdeskapande. Efterfrågan vad avser lokaler för lätt industri, lager och logistik är fortsatt stark och vi ser ett ökat intresse från företag som letar en stabil och långsiktig partner för sale and leaseback-transaktioner.  

Henrik Viktorsson Styrelseordförande, kommenterar på bolagets uppdaterade mål:

Logistri har en fortsatt stark finansiell ställning och ett stabilt kassaflöde, där vi ser ett ökat förvaltningsresultat på ca 10% för år 2023 för befintligt bestånd. Våra uppdaterade mål reflekterar den nya fas i bolagets utveckling som vi nu går in i. Vi växlar upp och ska ta tillvara möjligheterna till lönsamma förvärv för att ge ökad riskjusterad avkastning till våra aktieägare. Vår utdelningspolicy och nuvarande föreslagna utdelning för 2023 gör att vi fortsatt erbjuder en av de högsta utdelningarna för jämförbara fastighetsbolag samtidigt som vi skapar förvärvsutrymme för de kommande åren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Träff, VD
+46 70 089 04 66
[email protected]

Om Logistri:
Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.  

Filer för nedladdning
2023-05-25
Regulatorisk
 • Hyresintäkterna ökade med 13,5 %

Logistris totala hyresintäkter ökade med 13,5 % till 28,6 (25,2) mkr. Hyresintäkterna ökade till följd av årlig indexuppräkning, förvärvet av fastigheten Motala Kylskåpet 2 samt omförhandlingar av hyresavtal.

 • Driftnettot ökade med 14,2 % och överskottsgraden uppgick till 92,2 % 

Fortsatt hög överskottsgrad och driftnettot ökade på grund av ökade intäkter och en hög andel triple-net hyresavtal där kostnaden för drift och underhåll hanteras av hyresgästerna.

 • Förvaltningsresultatet ökade med 24,0 % till 18,6 mkr

Bolagets förvaltningsresultat ökade med cirka 24,0 % till 18,6 (15,0) mkr. Aktuell intjäningsförmåga som ger en ögonblicksbild av förvaltningsresultatet kommande 12 månader motsvarar cirka 71 mkr. Det kraftigt ökade förvaltningsresultatet var ett resultat av ett högre driftnetto och fast ränta på bolagets lån som löper till och med juni 2026.   

2023-04-26
Regulatorisk

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, fattat beslut om ansvarsfrihet, omvalt tre och nyvalt två ledamöter i styrelsen i bolaget, fattat beslut om teckningsoptionsprogram, emissionsbemyndigande för styrelsen och beslutat om utdelning.

2023-04-14

Logistri växlar upp och ser goda möjligheter till att genomföra värdeskapande förvärv och höjer de operativa och finansiella målen för lönsamhet och tillväxt. Målsättningen för avkastning på eget kapital höjs från 10% till 15%. För att tydliggöra Logistris fokus på kassaflöde införs ett nytt mål avseende bolagets förvaltningsresultat som ska öka med minst 10% per år för jämförbar portfölj under de kommande fem åren.

2023-03-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm.

2023-02-16
Regulatorisk
 • Hyresintäkterna ökade med 7,6 %

Logistri totala hyresintäkter ökade med 7,6 % till 106 (98) mkr till följd av indexökning, förvärv och tidigare omförhandlingar. För 2023 bedöms hyresintäkterna öka med ytterligare cirka 9 %

 • Förvaltningsresultatet ökade med 19,5 % till 65,1 mkr

Bolagets förvaltningsresultat ökade med cirka 19 % till 65,1 (54,5) mkr, efter justering för jämförelsestörande engångsposter. För 2023 förväntas förvaltningsresultatet öka till cirka 70 mkr till följd av högre hyresintäkter 

 • Stabilt fastighetsvärde om 1 624 mkr efter omvärdering

Värdet på bolagets fastigheter ökade till 1 624 (1 573) mkr. För jämförbar portfölj, inklusive förvärv under året, minskade det totala värdet med cirka 22,2 mkr, motsvarande 1,3 % av fastighetsvärdet. Direktavkastningskravet ökade med 0,65 procentenheter till 6,6 %, men värdeförändringen begränsades av den positiva utvecklingen av fastigheternas driftnetto

2022-11-24
Regulatorisk

Perioden 2022-07-01 - 2022-09-30
(Uppgifter för motsvarande period 2021 inom parentes)

 • Intäkterna uppgick till 26 624 (24 380) tkr
 • Driftnettot uppgick till 24 251 (22 803) tkr, med en överskottsgrad om 91,09 (93,53) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 16 215 (14 250) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 13 371 (11 748) tkr motsvarande 2,73 (2,40) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16 420 (16 084) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 647 603 (1 410 300) tkr
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,94 (3,91) gånger och belåningsgraden till 46,98 (49,57) %
 • NRV uppgick till 187,17 (153,66) kr per aktie
2022-11-14
Regulatorisk
1
2
...
8
>>