Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Underliggande förvaltningsresultat 54,5 mkr +16 % jämfört med 2020

Bolagets resultat och nyckeltal har utvecklats positivt under perioden och det underliggande förvaltningsresultatet ökade med cirka 16 % till 54,5 (46,8) mkr, efter justering för jämförelsestörande poster. För 2022 förväntas hyresökningar och full effekt av lägre finansieringskostnader få en positiv inverkan på förvaltningsresultatet.

NRV ökade med + 20 % till 187,16 kr per aktie jämfört med 2020

Logistris NRV ökade med 20 % till 187,16 (155,64) främst beroende på att värdet på bolagets fastigheter ökade under perioden med cirka 12 % till 1 572 580 från 1 410 300 tkr vid förra årsskiftet. Värdeförändringen påverkas främst av marknadens lägre avkastningskrav men även av en långsiktigt positiv driftnettoutveckling i portföljen.

Perioden 2021-10-01 - 2021-12-311

(Uppgifter för motsvarande period 2020 inom parentes)

 • Intäkterna uppgick till 24 857 (24 289) tkr
 • Driftnettot uppgick till 22 904 (22 797) tkr, med en överskottsgrad på 92,14 (93,86) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 538 (11 367) tkr
 • Justerat3 förvaltningsresultat uppgick till 15 641 (11 367) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 129 292 (134 250) tkr motsvarande 26,44 (27,45) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 986 (13 276) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 572 580 (1 410 300) tkr
 • NRV uppgick till 187,16 (155,64) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 1,41 (2,86) gånger och
  belåningsgraden till 44,51 (51,41) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,83 (6,47) %

Perioden 2021-01-01 - 2021-12-311

(Uppgifter för motsvarande period 2020 inom parentes)

 • Intäkterna uppgick till 98 083 (100 2942) tkr
 • Driftnettot uppgick till 91 446 (94 450) tkr, med en överskottsgrad på 94,17 (94,17) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 373 (49 870) tkr
 • Justerat3 förvaltningsresultat uppgick till 54 476 (46 870) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 159 916 (164 910) tkr motsvarande 32,70 (33,72) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 48 652 (52 923) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 572 580 (1 410 300) tkr
 • NRV uppgick till 187,16 (155,64) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,91 (3,01) gånger och
  belåningsgraden till 44,51 (51,41) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,81 (6,70) %

1 Administrationskostnader 2021 inkluderar en engångspost avseende avslutat rådgivningsavtal om 14 103 tkr.
2 Serviceintäkter 2020 inkluderar en engångsersättning om 3 000 tkr från tidigare fastighetsägare.
3 Förvaltningsresultat efter justering av engångspost 2021 avseende kostnad för avslutat rådgivningsavtal om 14 103 tkr samt engångsersättning 2020 om 3 000 tkr från tidigare fastighetsägare.

Styrelsens förslag till utdelning:

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdela ett belopp om 9,00 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 44 010 000 kronor, samt att utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,25 kronor per aktie, eller totalt 11 002 500 kronor.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänlig kontakta

Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i bra lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.

Filer för nedladdning