Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB (publ) Bokslutskommuniké 2022
 • Hyresintäkterna ökade med 7,6 %

Logistri totala hyresintäkter ökade med 7,6 % till 106 (98) mkr till följd av indexökning, förvärv och tidigare omförhandlingar. För 2023 bedöms hyresintäkterna öka med ytterligare cirka 9 %

 • Förvaltningsresultatet ökade med 19,5 % till 65,1 mkr

Bolagets förvaltningsresultat ökade med cirka 19 % till 65,1 (54,5) mkr, efter justering för jämförelsestörande engångsposter. För 2023 förväntas förvaltningsresultatet öka till cirka 70 mkr till följd av högre hyresintäkter 

 • Stabilt fastighetsvärde om 1 624 mkr efter omvärdering

Värdet på bolagets fastigheter ökade till 1 624 (1 573) mkr. För jämförbar portfölj, inklusive förvärv under året, minskade det totala värdet med cirka 22,2 mkr, motsvarande 1,3 % av fastighetsvärdet. Direktavkastningskravet ökade med 0,65 procentenheter till 6,6 %, men värdeförändringen begränsades av den positiva utvecklingen av fastigheternas driftnetto

Perioden 2022-10-01 - 2022-12-31

 • Intäkterna uppgick till 26 571 (24 857) tkr
 • Driftnettot uppgick till 23 880 (22 904) tkr, med en överskottsgrad på 89,87 (92,14) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 12 365 (1 538) tkr
 • Justerat förvaltningsresultat1 uppgick till 16 140 (15 641) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till - 9 118 (129 292) tkr motsvarande -1,86 (26,44) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 786 (11 986) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 624 400 (1 572 580) tkr
 • NRV uppgick till 184,40 (187,16) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,27 (1,41) gånger och
  belåningsgraden till 47,65 (44,51) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 5,88 (5,83) %
   

Perioden 2022-01-01 - 2022-12-31

 • Intäkterna uppgick till 105 556 (98 083) tkr
 • Driftnettot uppgick till 96 577 (91 446) tkr, med en överskottsgrad på 91,49 (93,23) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 59 945 (40 373) tkr
 • Justerat förvaltningsresultat1 uppgick till 65 077 (54 476) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 30 215 (159 916) tkr motsvarande 6,18 (32,70) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 31 222 (48 652) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 624 400 (1 572 580) tkr
 • NRV uppgick till 184,40 (187,16) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,79 (2,91) gånger och
  belåningsgraden till 47,65 (44,51) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 6,01 (5,81) %

Uppgifter för motsvarande period 2021 inom parentes
1 Förvaltningsresultat efter justering för jämförelsestörande engångsposter, se ytterligare information i bokslutskommuniké och i kommande årsredovisning.

Styrelsens förslag till utdelning:

Logistri har haft målsättningen att dela ut en stor del av resultatet till aktieägarna och har återinvesterat endast en mindre del i verksamheten. För 2023 ser bolaget återigen goda möjligheter att både genomföra tilläggsförvärv och att driva utvecklingsprojekt. Bolaget ser prissättningen på den typ av fastigheter som Logistri investerar i återigen som intressant till följd av marknadens utveckling. Även entreprenadpriser för om- och nybyggnad har förbättrats på grund av lägre efterfrågan.

Sammantaget ser bolaget stora möjligheter att öka aktivitetsnivån och genomföra lönsamma investeringar som stärker både lönsamhet och aktieägarvärdet. Den utdelning som styrelsen föreslår är i linje med utdelningspolicyn som syftar till att bolagets, och därmed aktieägarnas, kapital ska användas till aktiviteter som bedöms ge bäst värde över tid och vidmakthålla en utdelningsnivå som är bland de högsta för liknande bolag.

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdela ett belopp om 5,00 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 24 450 000 kronor, samt att utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 1,25 kronor per aktie, eller
totalt 6 112 500 kronor.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare information, vänlig kontakta
Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

David Träff, verkställande direktör
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
david.trä[email protected] 

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet
Logistri är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige och Norden. Fastigheterna är belägna i bra lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017-10-23.

Filer för nedladdning