Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Den 13 november 2023 offentliggjorde Logistri Fastighets AB (publ) ("Logistri" eller "Bolaget") (Spotlight Stock Market: LOGIST), styrelsens beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i företrädesemissionen avslutades den 7 december 2023 och utfallet visar att Företrädesmissionen har övertecknats och teckningsgraden i Företrädesemissionen uppgick till 163,3 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Logistri cirka 196 mkr före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER I DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Genom Företrädesemissionen erbjöds 2 445 000 nya aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 80 kronor per aktie. 2 399 123 aktier (motsvarande 98,1 procent av Företrädesemissionen) tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill lämnades anmälningar in om teckning av 1 594 405 aktier (motsvarande 65,2 procent av Företrädesemissionen) utan stöd av teckningsrätter under teckningsperioden. Teckningsgraden i Företrädesemissionen uppgick därmed till 163,3 procent och de garantiåtaganden som Solid Equity AB (ett av Henrik Viktorsson indirekt delägt bolag), Acervo AB, Patrik von Hacht och Carl Westerstad lämnade i Företrädesemissionen har följaktligen inte utnyttjats.

Genom Företrädesemissionen tillförs Logistri cirka 196 mkr före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,9 mkr. Genom företrädesemissionen kommer Logistris aktiekapital öka med 2 445 000 kronor, från 4 890 000 kronor till 7 335 000 kronor, genom utgivande av 2 445 000 nya aktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Logistri uppgå till totalt 7 335 000.

"Intresset för att delta i Logistris nyemission har vart stort och det är mycket glädjande att kunna meddela att nyemissionen har blivit kraftigt övertecknad. Bolaget tillförs 196 mkr före emissionskostnader vilket ger goda förutsättningar för att, genom lönsamma fastighetsförvärv, växa till en ledande aktör inom segmentet lager- och lättindustrifastigheter ", säger David Träff, Logistris VD.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angetts i Logistris prospekt avseende Företrädesemissionen. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter avses en avräkningsnota att skickas till investerare idag, den 11 december 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 14 december 2023, i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 27 december 2023. Samtliga nya aktier förväntas registreras hos Bolagsverket omkring vecka 51 2023, och de nya aktierna förväntas börja handlas på Spotlight Stock Market omkring vecka 1 2024. De nya aktierna kommer inte att berättiga till den vinstutdelning i Bolaget om 1,25 kronor per aktie, enligt beslut vid årsstämman 26 april 2023, som har avstämningsdag den 29 december 2023.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-11.

För ytterligare information, vänligen kontakta

David Träff, verkställande direktör
Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
[email protected]

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Logistri i USA eller någon annanstans. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Logistri har skett genom det prospekt som Logistri offentliggjort på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, viss finansiell information samt information om Bolagets ledning och styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och utgör inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts av Logistri.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan regulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. Ingen som inte är en relevant person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Inget erbjudande till allmänheten lämnas i någon medlemsstat i EES utom i Sverige.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Logistris avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Logistri har gjort efter bästa förmåga men som Logistri inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Logistri. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se och www.spotlightstockmarket.com.

Filer för nedladdning