Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB publicerar delårsrapport för tredje kvartalet och informerar om företrädesemission

Den 13 november beslutade Logistris styrelse att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om preliminärt 196 mkr och beräknas vara slutförd under fjärde kvartalet 2023. Genom den skapar Logistri utrymme att tillvarata affärsmöjligheter och emissionslikviden ska i sin helhet användas för att genomföra värdeskapande fastighetsförvärv i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi. Efter nyemissionen kommer Logistri tillföras 196 mkr före emissionskostnader som förväntas uppgå till totalt 4,9 mkr inklusive garantiersättning. För ytterligare information hänvisas till prospektet.

 • Logistris hyresintäkter ökade med 10,7 % till 87,4 mkr

Intäkterna ökade framför allt till följd av årlig indexuppräkning men även genom omförhandling av hyresavtal och helårseffekt av fastighetsförvärv föregående år.

 • Driftnettot ökade med 9,8 % till 79,8 mkr och överskottsgraden uppgår till 91,3 %

Driftnettot ökade med 9,8 % till 79,8 (72,7) mkr. Logistri har en stor andel hyresavtal som är trippel- och dubbelnettoavtal där kostnadsansvaret för drift, skötsel och underhåll åligger hyresgästen vilket resulterar i en hög överskottsgrad.

 • Förvaltningsresultatet ökade med 12,3 % till 53,4 mkr

Bolagets förvaltningsresultat ökade med cirka 12,3 % till 53,4 (47,6) mkr. Aktuell intjäningsförmåga, som ger en ögonblicksbild av förvaltningsresultatet rullande 12 månader, motsvarar cirka 72 mkr. Det kraftigt ökade förvaltningsresultatet är ett resultat av ett högre driftnetto och lägre administrationskostnader. Den fasta räntan på bolagets lån, som löper till juli 2026, bidrar även till bolagets stabila ställning.

Tredje kvartalet 2023-07-01 - 2023-09-30

 • Intäkterna uppgick till 29 078 (26 624) tkr
 • Driftnettot uppgick till 26 071 (24 251) tkr, med en överskottsgrad på 89,68 (91,09) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 295 (16 215) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 15 510 (13 371) tkr motsvarande 3,17 (2,73) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6 987 (16 420) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 630 510 (1 647 603) tkr
 • NRV uppgick till 189,92 (187,17) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,11 (3,95) gånger och belåningsgraden till 47,47 (46,98) %
 • Nettobelåningsgraden uppgick till 42,19 (42,85) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 6,40 (5,89) %

Perioden 2023-01-01 - 2023-09-30

 • Intäkterna uppgick till 87 397 (78 986) tkr
 • Driftnettot uppgick till 79 799 (72 698) tkr, med en överskottsgrad på 91,33 (92,04) %
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 53 432 (47 581) tkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 46 918 (39 334) tkr motsvarande 9,59 (8,04) kr per aktie
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 28 897 (30 436) tkr
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 1 630 510 (1 647 603) tkr
 • NRV uppgick till 189,92 (187,17) kr per aktie
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 4,24 (3,98) gånger och belåningsgraden till 47,47 (46,98) %
 • Nettobelåningsgraden uppgick till 42,19 (42,85) %
 • Fastigheternas direktavkastning uppgick till 6,53 (5,97) %

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2023.

För ytterligare information, vänlig kontakta

David Träff, verkställande direktör

Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66
david.trä[email protected]

Logistri Fastighets AB (publ) i korthet

Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. 
Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017.