Pressmeddelanden

 

Logistri Fastighets AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet 2019-10-01 - 2019-12-31

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 27 485 (11 926) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 25 996 (11 543) tkr.
 • Resultat före skatt 59 204 (27 883) tkr.
 • Resultat per aktie 9,6 (8,4) kr.

Tolv månader 2019-01-01 - 2019-12-31
 

 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 85 907 (46 759) tkr.
 • Driftnetto för perioden uppgick till 81 278 (45 174) tkr.
 • Resultat före skatt 108 012 (44 142) tkr.
 • Resultat per aktie 18,0 (13,6) kr.
 • Koncernen hade per 2019-12-31 likvida medel om 38 641 (24 230) tkr.
 • Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgick per 2019-12-31 till 1 248 200 (614 140) tkr.
 • EPRA NAV per aktie vid årets utgång, 113,2 (104,3) kr.
 • Koncernens eget kapital per 2019-12-31 om 530 648 (254 384) tkr ger en soliditet på 40,7 (39,6) %.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Sara Williamson, IR kontakt, Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 53 94 [email protected] 

Ulf Attebrant, verkställande direktör, Logistri Fastighets AB (publ) Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected] 

nformation om MAR:

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020.

Filer för nedladdning
Logistri Fastighets AB

Logistri utvecklar och förvaltar lager- och lättindustrifastigheter